Generalforsamling

Bestyrelsen indkalder hermed til generalforsamling d. 9. september kl 19, i Ørnhøj Hallen, Halkjærvej 8, 6973 Ørnhøj.

Generalforsamlingen afholdes senere end angivet i vedtægterne, men det skyldes som tidligere udmeldt covid-19.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag kan indsendes til foreningens e-mail: info@ulvefritdanmark.dk

Dagsordenen er som følger:
Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Kassereren fremlægger det reviderede regnskab og budget for det kommende år.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Valg af revisor og revisorsuppleant.
Fastsættelse af kontingent for følgende år.
Behandling af indkomne forslag.
Eventuelt