Vedtægter

§1 Foreningens navn er: Ulvefritdanmark.dk

§2 Formål:

Foreningen skal virke for at Danmark friholdes for fritlevende ulve.

Herunder at virke for, at det i Danmark bliver praktisk muligt at regulere ulve.

§3 Medlemmer.

Personer, der går ind for foreningens formål, kan altid tegne medlemskab i foreningen. Betaler man kontingent er man medlem resten af året.

Foreninger kan være medlem, men har ikke stemmeret.

En stemme pr. person med medlemskab.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Er et medlemskab ikke fornyet senest d. 1. februar bortfalder medlemskabet.

§4 Generalforsamling.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Generalforsamlingen vælger foreningens bestyrelse.

Bestyrelsen skal have enten 3 eller 5 medlemmer, der vælges for en 2-årig periode. Endvidere vælges 2 bestyrelsessuppleanter, der vælges for en 1-årig periode.

Bestyrelsens størrelse afgøres på generalforsamlingen. Der tilstræbes 5 bestyrelsesmedlemmer.

På generalforsamlingen kan kun vælges medlemmer til bestyrelsen, suppleanter og revisor, som er til stede, eller har givet skriftligt samtykke til at blive opstillet.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 1 måneds varsel på foreningens hjemmeside.

Dagsorden for ordinær generalforsamling:

Valg af dirigent.

Valg af stemmetællere.

Formandens beretning.

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab og budget for det kommende år.

Behandling af indkomne forslag.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Valg af suppleanter.

Valg af revisor og revisorsuppleant.

Fastsættelse af kontingent for følgende år.

Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Regnskabsåret er kalenderåret.

Forud for generalforsamlingen revideres regnskabet af den valgte revisor, og underskrives af revisor, kasserer og formand.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med en måneds varsel, hvis 1/3 af bestyrelsen ønsker det. Hvis 1/3 af medlemmerne skriftligt ønsker en ekstraordinær generalforsamling, har bestyrelsen 1 uge til at formulere en dagsorden, der dækker alle de grunde medlemmerne har givet, til at ønske en ekstraordinær generalforsamling. Derefter skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med 1 måneds varsel.

§5 Bestyrelsen

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer evt. mv.

Ingen medlemmer og ingen bestyrelsesmedlemmer hæfter økonomisk for noget som helst i foreningen Ulvefritdanmark.dk

Et flertal af bestyrelsen kan ekskludere et medlem med øjeblikkelig virkning, hvis medlemmet modarbejder foreningens formål. Eksklusionen skal efterfølgende stadfæstes på en generalforsamling. Ekskluderede medlemmer skal godkendes af generalforsamlingen for at kunne genindtræde. Bestyrelsen vedligeholder en liste over uønskede medlemmer.

Generalforsamlingen, og kun generalforsamlingen, har bemyndigelse til at afsætte og til at ekskludere bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og den valgte revisor. Dette kan gøres med øjeblikkelig virkning, hvis 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for.

§6 Vedtægtsændringer og ophør

Vedtægtsændringer kan foretages, når forslaget fremsættes og vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.

Foreningen kan opløses, når beslutning herom tages af 3/5 af bestyrelsens medlemmer, og det herefter vedtages på en ordinær generalforsamling med et flertal på ¾ af de fremmødte. Herefter skal det vedtages med simpelt flertal på en ekstraordinær generalforsamling.

Ved opløsning af foreningen tilfalder foreningens midler: Dansk Fåreavl.

§7 Arbejdsgrupper

Der kan oprettes arbejdsgrupper og/eller lokalafdelinger af foreningens medlemmer. Arbejdsgruppens/lokalafdelingens formand godkendes af bestyrelsen og inviteres med til bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret ved disse.

Arbejdsgruppernes/lokalafdelingernes formænd rapporterer til bestyrelsen og en arbejdsgruppes/ lokalafdelings formand er ansvarlig for arbejdsgruppen/lokalafdelingen og gruppens/afdelingens virke.

Hver arbejdsgruppe/lokalafdeling skal definere deres formål som derefter skal godkendes af bestyrelsen.

Arbejdsgrupperne kan søge bestyrelsen om midler til særlige formål. Bestyrelsen skal derefter beslutte om pengene bevilliges.