Vedtægter

§1 Foreningens navn er: Ulvefritdanmark.dk

§2 Formål.

Foreningen skal virke for at Danmark friholdes for fritlevende ulve.

§3 Medlemmer

Ikke ekskluderede personer der går ind for foreningens formål kan altid tegne medlemskab i foreningen, Betaler man kontingent er man medlem resten af året.

Er et medlemskab ikke fornyet inden d. 1. februar bortfalder medlemskabet.

§4 Bestyrelsen

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Dog har bestyrelsen ret til at være selvsupplerende op til 9 medlemmer. Selvsupplerede medlemmer skal genvælges på efterfølgende generalforsamling.

Generalforsamlingen afholdes, hvert år, inden udgangen af april måned.

Indkaldelse til generalforsamling skal ske med 1 måneds varsel på foreningens hjemmeside.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

På generalforsamlingen kan kun vælges medlemmer, som er til stede, eller har underskrevet skriftlig accept.

Ingen medlemmer og ingen bestyrelsesmedlemmer hæfter økonomisk for noget som helst i foreningen Ulvefritdanmark.dk

Bestyrelsen kan have op til 9 medlemmer, der vælges for en toårig periode. Dog er 4 medlemmer på valg efter 1. år. Hvilke 4 medlemmer afgøres ved lodtrækning.

Et flertal af bestyrelsen kan ekskludere et medlem med øjeblikkelig virkning, hvis medlemmet modarbejder foreningens formål.

§5 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Generalforsamlingen har bemyndigelse til at afsætte og at ekskludere bestyrelsesmedlemmer med øjeblikkelig virkning, hvis 2/3 af de fremmødte stemmer for det.

Dagsorden for ordinær generalforsamling.

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Kassereren fremlægger det reviderede regnskab og budget for det kommende år.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Valg af revisor og revisorsuppleant.
Fastsættelse af kontingent for følgende år.
Behandling af indkomne forslag.
Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Regnskabsåret er kalenderåret.

Forud for generalforsamlingen revideres regnskabet af den valgte revisor.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med en måneds varsel, hvis et flertal i bestyrelsen ønsker det. Hvis 1/3 af medlemmerne skriftligt ønsker en ekstraordinær generalforsamling, skal dagsorden afleveres til formanden, som skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 1 måneds varsel.

§6 Vedtægtsændringer og ophør

Vedtægtsændringer skal besluttes med 2/3 flertal af de fremmødte.

Foreningen kan opløses, når beslutning herom tages af ¾ af bestyrelsens medlemmer, og det herefter vedtages på en ordinær generalforsamling med et flertal på ¾ af de fremmødte. Herefter skal det vedtages med simpelt flertal på en ekstraordinær generalforsamling.

Ved opløsning af foreningen tilfalder foreningens midler: Dansk Fåreavlerforening.

§7 Arbejdsgrupper

Der kan oprettes arbejdsgrupper og/eller lokalafdelinger. Arbejdsgruppens/lokalafdelingens formand godkendes af bestyrelsen og inviteres med til bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret ved disse.

Arbejdsgruppernes/lokalafdelingernes formænd rapporterer til bestyrelsen og en arbejdsgruppes/ lokalafdelings formand er ansvarlig for arbejdsgruppen/lokalafdelingen og gruppens/afdelingens virke.

Hver arbejdsgruppe/lokalafdeling skal definere deres formål som derefter skal godkendes af bestyrelsen.

Arbejdsgrupperne kan søge bestyrelsen om midler til særlige formål. Bestyrelsen skal derefter beslutte om pengene bevilliges.